Home / Archive / 2013 / Labial vibrants in Mangbetu / Olson, Kenneth - Labial vibrants in Mangbetu: Wordlist
Document Actions

 

Labial vibrants in Mangbetu: Wordlist

Labial vibrants in Mangbetu: Wordlist

Kenneth S. Olson, SIL International & Laboratoire Parole et Langage
David Mbiri Koogibho, Communauté Évangélique du Christ au Cœur d’AfriqueInstructions

  • To play an Audio Example: Click on "Play"
  • To download an Audio Example: Right-click on "Play" (control-click on Macintosh computers), and select “Save Target As…” or “Save Link As…” from the pull-down menu.

Wordlist

No.  French English      Orthographic Phonetic Notes
1.  cadavre corpse Play nábwu [náʙù] n. Demolin 1992:168
2.  force strength Play néibwua [néìʙùà] n. Demolin 1992:168
3.  chenille caterpillar Play nɛ́bwɔ [nɛ́ʙɔ̀] n. Demolin 1992:168, McKee 2007:185
4.  hameçon fish hook Play nɔ́ʉ́bwɔ [nɔ́ʊ́ʙɔ̀] n. Demolin 1992:168, McKee 2007:185
5.  porter to carry Play nɔ́bwɔ [nɔ́ʙɔ̀] v. McKee 2007:185
6.  grossir to become fat Play nóbwo [nóʙò] v. McKee 2007:185
7.  passé lointain distal past Play bwʉ [ʙʊ̀] particle. Demolin 1992:168, McKee 2007:184
8.  un bruit noise (suddenly) Play nébwu [néʙù] ideo. Demolin 1992:168
9.  champ field Play nɛ́ɨpwɔ [nɛ́ɪ̀ʙ̥ɔ̀] n. Demolin 1992:174, McKee 2007:185
10.  cicatrice (sg.) scar Play nébípwɛ [nébíʙ̥ɛ̀] n. Demolin 1992:174 (nébí-ʙ̥ʊ̀-ɛ̀: wound-kill-DEM), McKee 2007:187, cf. 48, 63
11.  guerre war Play náapwʉ [nâːʙ̥ʊ̀] n. Demolin 1992:176
12.  guerre (pl.) war (pl.) Play áápwʉ́ [áːʙ̥ʊ́] n. Larochette 1958:179
13.  tuer to kill Play nɔ́pwʉ [nɔ́ʙ̥ʊ̀] v. Demolin 1992:174, McKee 2007:184
14.  faire sortir to push out Play nópwu [nóʙ̥ù] v. Demolin 1992:174
15.  étroit narrow/tight Play mɛ́pwʉpwʉ [mɛ́ʙ̥ʊ̀ʙ̥ʊ̀] adj. Demolin 1992:174,180
16.  J’ai tué il y a longtemps. I killed a long time ago. Play mápwʉ́bwʉ [máʙ̥ʊ́ʙʊ̀] Demolin 1992:176 (má-ʙ̥ʊ́-ʙʊ̀: 1SG-kill-DIST), cf. 7, 13
17.  hanche hip Play némbwu [ném͡ʙù] n. Demolin 1992:158,167
18.  antilope cheval type of antelope Play nédembwú [nédèm͡ʙú] n. Demolin 1992:158
19.  souche stump Play néimbwú [néìm͡ʙú] n. Demolin 1992:158
20.  sorte de calao hornbill sp. Play nɔ́mbwɔ [nɔ́m͡ʙɔ̀] n. Demolin 1992:158
21.  pot de cuisine cooking pot Play némbwó [ném͡ʙó] n. Demolin 1992:158, McKee 2007:185
22.  sorte de champignon type of mushroom Play námbwú [nám͡ʙú] n. Demolin 1992:158
23.  esp. de vipère Gaboon viper Play nɛ́mbwʉma [nɛ́m͡ʙʊ̀mà] n. McKee 2007:186
24.  cadeau present Play nóumbwu [nóùm͡ʙù] n. Larochette 1958:30
25.  boire to drink Play nɔ́mbwɔ [nɔ́m͡ʙɔ̀] v. Demolin 1992:158,159,167; McKee 2007:185
26.  Je suis en train de boire. I am drinking. Play má ú mámbwá [má ú mám͡ʙá] Demolin 1992:159
27.  écorce bark Play nɛ́ɛ́vhɛ́ [nɛ́ːⱱɛ́] n. cf. Larochette 1958:206
28.  racine root Play nɛ́ɨ́vhʉ́ [nɛ́ɪ́ⱱʊ́] n. Demolin 1988:81
29.  vent fort strong wind Play návhivhi [náⱱìⱱì] n. Demolin 1992:11 (appx. 3)
30.  queue tail Play návhi [náⱱì] n. Demolin 1988:81
31.  coquille d’un escargot snail shell Play náhí ɛ́ɛ́vhɛ́ [náʔí ɛ́ɛ́ⱱɛ́] n. Demolin 1992:14 (appx. 3)
32.  oiseau noir black bird Play nɛ́vhyavhyá [nɛ́ⱱjàⱱjá] n. Demolin 1992:200
33.  ongle/griffe nail/claw Play nɛ́tɛ́ɛ́vhɛ́ [nɛ́tɛ́ːⱱɛ́] n. Demolin 1988:83
34.  souffler sur un feu to blow on a fire Play návhúavhu [náⱱúàⱱù] v. Demolin 1992:3,11 (appx. 3)
35.  déféquer to defecate Play nóvho [nóⱱò] v. Demolin 1992:9 (appx. 3)
36.  gratter assez fort à faire une cicatrice to scratch hard enough to cause a wound Play nɔ́vhʉ [nɔ́ⱱʊ̀] v. Demolin 1992:199
37.  sauter to leap Play nóvhi [nóⱱì] v. Demolin 1992:199
38.  jouer to play Play nɔ́vha [nɔ́ⱱà] v. Olson and Hajek 2004:50, cf. Demolin 1992:196
39.  dix ten Play tɛ́ɛ́vhɛ́ [tɛ́ːⱱɛ́] num. Demolin 1992:24 (appx. 3)
40.  vingt twenty Play ɛ́tɛɛvhɛ sóórú [ɛ́tɛ̀ːⱱɛ̀ sóːrú] num. Olson and Hajek 2004:50
41.  vingt twenty Play ɛ́tɛɛvhɛ sóóndrwé [ɛ́tɛ̀ːⱱɛ̀ sóːndrwé] num. Demolin 1992:2 (appx. 3)
42.  cendres ashes Play nápú [nápú] n. Demolin 1992:174
43.  alimenter le feu to feed a fire Play nóbu [nóbù] v. cf. Demolin 1992:168
44.  saute du léopard like a leaping leopard Play épwi [éʙ̥ì] adv. McKee 2007:186, cf. 59
(59.)  saute du léopard like a leaping leopard Play épwi [éʙ̥ì] adv. McKee 2007:186, cf. 44
45.  très tôt matin early morning Play ɛ́pwɨ́ [ɛ́ʙ̥ɪ́] adv. McKee 2007:186, cf. 60
(60.)  très tôt matin early morning Play ɛ́pwɨ́ [ɛ́ʙ̥ɪ́] adv. McKee 2007:186, cf. 45
46.  non perçable not pierceable Play ɛ́pwɨ́ɨ́lɨ́ [ɛ́ʙ̥ɪ́ːlɪ́] adv. McKee 2007:186, cf. 61
(61.)  non perçable not pierceable Play ɛ́pwɨ́ɨ́lɨ́ [ɛ́ʙ̥ɪ́ːlɪ́] adv. McKee 2007:186, cf. 46
47.  manière de saisir par les griffes seizing by the claws Play ɛ́pwɨ́kɨ́tɨ́ [ɛ́ʙ̥ɪ́kɪ́tɪ́] adv. McKee 2007:187, cf. 62
(62.)  manière de saisir par les griffes seizing by the claws Play ɛ́pwɨ́kɨ́tɨ́ [ɛ́ʙ̥ɪ́kɪ́tɪ́] adv. McKee 2007:187, cf. 47
48.  cicatrice scar Play nébípwɛ [nébíʙ̥ɛ̀] n. Demolin 1992:174, McKee 2007:187, cf. 10, 63
(63.)  cicatrice scar Play nébípwɛ [nébíʙ̥ɛ̀] n. Demolin 1992:174, McKee 2007:187, cf. 10, 48
49.  serré dans un trou squeezed into a hole Play ɛ́pwɨ́kɨ́lɨ́ [ɛ́ʙ̥ɪ́kɪ́lɪ́] cf. 64
(64.)  serré dans un trou squeezed into a hole Play ɛ́pwɨ́kɨ́lɨ́ [ɛ́ʙ̥ɪ́kɪ́lɪ́] cf. 49
50.  cligner les yeux to blink Play nɛ́pwɛ́pwɛ [nɛ́ʙ̥ɛ̂ʙ̥ɛ̀] v. McKee 2007:187, cf. 65
(65.)  cligner les yeux to blink Play nɛ́pwɛ́pwɛ [nɛ́ʙ̥ɛ̂ʙ̥ɛ̀] v. McKee 2007:187, cf. 50
51.  petit orteil little toe Play nɛ́pwɛ́ngwɛ [nɛ́ʙ̥ɛ́ŋɡwɛ̀] n. McKee 2007:187, cf. 66
(66.)  petit orteil little toe Play nɛ́pwɛ́ngwɛ [nɛ́ʙ̥ɛ́ŋɡwɛ̀] n. McKee 2007:187, cf. 51
52.  plusiers orteils toes Play ɛ́pwándrɛ [ɛ́ʙ̥ándrɛ̀] n. (irr. pl.) McKee 2007:187, cf. 67
(67.)  plusiers orteils toes Play ɛ́pwándrɛ [ɛ́ʙ̥ándrɛ̀] n. (irr. pl.) McKee 2007:187, cf. 52
53.  non ǃ noǃ Play pwɛ́ɛ́pwɛ́ [ʙ̥ɛ́ːʙ̥ɛ́] interj. (to a request, with mockery) McKee 2007:187, cf. 68
(68.)  non ǃ noǃ Play pwɛ́ɛ́pwɛ́ [ʙ̥ɛ́ːʙ̥ɛ́] interj. (to a request, with mockery) McKee 2007:187, cf. 53
54.  avec discussion impolitely Play ɛ́pwɛ́ɛ́pwɛ́ [ɛ́ʙ̥ɛ́ːʙ̥ɛ́] adv. McKee 2007:187, cf. 69
(69.)  avec discussion impolitely Play ɛ́pwɛ́ɛ́pwɛ́ [ɛ́ʙ̥ɛ́ːʙ̥ɛ́] adv. McKee 2007:187, cf. 54
55.  se moquer to mock Play nɛ́ɛ́pwɛ́ɛ́pwɛ́ [nɛ́ːʙ̥ɛ́ːʙ̥ɛ́] v. McKee 2007:187, cf. 70
(70.)  se moquer to mock Play nɛ́ɛ́pwɛ́ɛ́pwɛ́ [nɛ́ːʙ̥ɛ́ːʙ̥ɛ́] v. McKee 2007:187, cf. 55
56.  sorte d’insect kind of insect Play nɔ́ʉpwambwɔ [nɔ́ʊ̀ʙ̥àm͡ʙɔ̀] n. McKee 2007:187, cf. 71
(71.)  sorte d’insect kind of insect Play nɔ́ʉpwambwɔ [nɔ́ʊ̀ʙ̥àm͡ʙɔ̀] n. McKee 2007:187, cf. 56
57.  espèce de plante kind of plant Play nɛ́bwabwá [nɛ́ʙàʙá] n. McKee 2007:187, cf. 72
(72.)  espèce de plante kind of plant Play nɛ́bwabwá [nɛ́ʙàʙá] n. McKee 2007:187, cf. 57
58.  l’eau qui se verse dans les boules (graines) water pulsing from a hose onto the ground Play ɛ́mbwambwambwa [ɛ́m͡ʙàm͡ʙàm͡ʙà] adv. McKee 2007:187, cf. 73
(73.)  l’eau qui se verse dans les boules (graines) water pulsing from a hose onto the ground Play ɛ́mbwambwambwa [ɛ́m͡ʙàm͡ʙàm͡ʙà] adv. McKee 2007:187, cf. 58

References

  • Demolin, Didier. 1992. Le mangbetu: Étude phonétique et phonologique. Brussels: Université Libre de Bruxelles dissertation.
  • Larochette, J. 1958. Grammaire des dialectes mangbetu et medje suivi d’un manuel de conversation et d’un lexique. Annales du Musée Royal du Congo Belge, Série in 8°. (Sciences de l’Homme 18). Tervuren: Musée Royal du Congo Belge.
  • McKee, Robert Guy. 2007. ‘Concerning Meegye and Mangbetu’s bilabial trills.’ In Doris L. Payne & Mechthild Reh (eds.), Advances in Nilo-Saharan Linguistics. Proceedings of the 8th Nilo-Saharan Linguistics Colloquium, University of Hamburg, August 22–25 2001, 181–189. (Nilo-Saharan. Linguistic Analyses and Documentation 22). Cologne: Rüdiger Köppe.
  • Olson, Kenneth S. and John Hajek. 2004. ‘A crosslinguistic lexicon of the labial flap.’ Linguistic Discovery 2,2:21–57. [http://linguistic-discovery.dartmouth.edu/cgi-bin/WebObjects/Journals.woa/2/xmlpage/1/article/262] (10.05.2013).
  • Olson, Kenneth S., David Mbiri Koogibho, Roger E. Olson, Judy Kuntz and Gary F. Simons, 2013. ‘Labial vibrants in Mangbetu: Archival form.’ Primary data (corpus). Speech and Language Data Repository. [http://hdl.handle.net/11041/sldr000829] (10.06.2013).

Copyright © 2013 SIL International.

Labial vibrants in Mangbetu: Wordlist, by Kenneth S. Olson and David Mbiri Koogibho, is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License: [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/].

License

Fulltext

Comments

There are no comments yet.

Do you have any additions or comments?

Submit comment.