Meeuwis 2020. A grammatical overview of Lingála Kunzmann Janika African languages 490 periodical academic journal Afrikanistik Ägyptolgogie Online 2022 1 2022 1860-7462 urn:nbn:de:0009-10-55259 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0009-10-55259 kunzmann2022